Inleiding

Participatie bij FGL staat voor een inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen met een beperking en/ of chronische aandoening "mee kan doen" en betrokken wordt bij de maatschappij. Zelfredzaamheid en een toegankelijke samenleving zijn belangrijke voorwaarden voor (maatschappelijke) participatie.

Participatie is een breed werkveld voor de doelgroep, waar FGL voor staat. De basis van participatie binnen FGL ligt in het VN-verdrag handicap. Dit verdrag beschrijft de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte op gelijke behandeling en participeren in de samenleving. De hoofd thema's uit het VN-verdrag handicap is de toegankelijkheid van werk, onderwijs, wonen openbaar vervoer en dienstverlening.

FGL vindt het belangrijk om u te informeren over de ontwikkelingen van het "VN-verdrag handicap" in Nederland. Terugkomende thema's in het verdrag zijn ook terug te vinden op onze website, zoals: VN-verdrag algemeen, bewegen & sport, aangepast onderwijs en de inclusieve arbeidsmarkt. Door informatie te delen (nieuwsberichten) maar ook te verbinden met lidorganisaties, partners en overheidsorganisaties willen wij u zó goed mogelijk en volledig informeren. Naast deze rubrieken zijn binnen FGL de werkgroepen toegankelijkheid, positieve gezondheid, redactie/ website beheer en inclusie actief. We streven ernaar om u niet alleen via de website te informeren maar ook door middel van webinars, bijeenkomsten en samenwerking met lidorganisaties, partners, lotgenotencontact en ervaringdeskundigheid.  

De thema's van FGL, die een onderdeel vormen van (maatschappelijke) participatie en het "gelijkwaardig kunnen meedoen" moeten bevorderen, zijn:

Naast deze rubrieken kunt u ook een tool "Toegankelijk Limburg" vinden, hoe toegankelijk zijn gebouwen, waar zijn openbare toiletten en invalide parkeerplaatsen in Limburg. U kunt ook zelf een "object toetsen" zodat iemand anders gebruik kan maken van de getoetste toegankelijkheid. 

FGL is een platform voor elkaar en vooral gericht op ondersteunend- en informatieaanbod voor mensen, die door hun beperking(en) en/ of chronische aandoening problemen ervaren met onderwijs, beweging, werk of bij het vinden van geschikte arbeid. FGL wil een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen.

VN-verdrag Handicap

In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Uit de cijfers van het CBS "gezondheid & zorggebruik" zijn dit 1 op de 10 Nederlanders. In het onderstaande schema is een veelgebruikte indeling gemaakt over catogorisering van verschillende soorten beperkingen. 5,7 Miljoen mensen in Nederland hebben twee of meer chronische aandoeningen (multi morbiditeit), dit komt overeen met 32% van de totale Nederlandse bevolking.  55% Van de Nederlanders heeft tenminste één chronische ziekte . 

 

                                                                                        Bron afbeelding 1.1. (on)beperkt sportief 2013

Mensen met een beperking en/ of chronische aandoening hebben recht om mee te doen in de samenleving. Dit grondbeginsel is sinds 2016 in het VN-verdrag handicap in Nederland vastgelegd. Het moet er voor zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbeterd. Op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander belangrijk zijn zoals werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en overige vrijetijdsbesteding. 

De onderstaande bronnen van Rijksoverheid, College voor de Rechten van de mens en VNG (Iedereen doet mee) geven meer informatie over het VN-verdrag handicapt, de uitvoering en de huidige stand van zaken  in Nederland. FGL richt op het verbinden, versterken en samenwerken op het terein van het VN-verdrag handicap met belangrijke thema's in Limburg. 


Overal aan meedoen!

Mensen met een beperking kunnen niet altijd meedoen in de samenleving. Zo is zelfstandig reizen met het openbaar vervoer lastig voor rolstoelers. Of denk aan blinden die een studie willen volgen, of een brief van de gemeente ontvangen. In het VN-verdrag Handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. 

 

VN-verdrag Handicap geldig in Nederland

Om het VN-verdrag handicap geldig te maken (ratificeren) in Nederland, heeft het parlement 2 wetten aangenomen. De Wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is aangepast en de Kieswet is gewijzigd.

 


VN-verdrag handicap in de praktijk

Het kabinet voert met het programma Onbeperkt meedoen! veel onderdelen uit van het VN-verdrag. Onbeperkt meedoen! moet zorgen voor merkbaar minder drempels in de samenleving. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk perrons en haltes toegankelijk te maken.

Lees verder

 


Doe onbeperkt mee!

Wij willen iedereen aanmoedigen om bij te dragen aan een toegankelijke samenleving. Dat kun je doen door een gesprek te beginnen over toegankelijkheid. Dat gesprek durven veel mensen nu niet te starten, of ze weten simpelweg niet hoe. Daarom hebben we de online gespreksstarter Vraagje?! ontwikkeld. Onbeperkt meedoen vraagt iets van ons allemaal, daarom nodigen we iedereen uit om te beginnen met een vraagje.

Daarom de oproep: Doe (ook) onbeperkt mee!

Click hier: Vraagje | Doe onbeperkt mee

 


VN- verdrag handicap

Werken of naar school gaan, sporten, boodschappen doen, met vrienden naar de bioscoop. Het hoort allemaal bij het dagelijks leven. Toch is dit voor ruim 2 miljoen mensen met een (on)zichtbare beperking in ons land niet altijd zo vanzelfsprekend.

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om dit te realiseren. Het College is toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap en kijkt of iedereen in Nederland zich aan de afspraken houdt.  

Lees verder

Het VN-verdrag handicap in wetten en beleid

Volgens het VN-verdrag handicap is de overheid verplicht om Nederland toegankelijker en inclusiever te maken. Daarvoor moet ze soms nieuwe wetten maken of het beleid aanpassen.  Het College ontwikkelde twee toolkits en twee handreikingen voor de makers van wetten en beleid op centraal niveau (bij het Rijk en landelijke uitvoeringsinstanties) en op provinciaal en gemeentelijk niveau. De toolkits helpen ambtenaren om zelf te beoordelen of wetten en beleid bijdragen aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap. En of er voldoende oog is voor de rol van participatie van mensen met een beperking (verdragsverplichting). Bekijk de toolkits en handreikingen hieronder. 

Lees verder

 


Het VN-verdrag in Nederland

Nederland heeft het VN-verdrag in de zomer van 2016 formeel bekrachtigd. Dit betekent dat Nederland zich heeft verplicht aan de slag te gaan om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als mensen zonder beperking. Het Rijk, de Provincies en de gemeenten hebben de belangrijke taak om uitvoering aan dit verdrag te geven, samen met de mensen om wie het gaat, namelijk: diegenen die beperkingen ervaren bij het op een gelijkwaardige manier deelnemen aan onze samenleving.

Lees verder

 


VNG: Iedereen doet mee!

Het projectteam Iedereen doet mee! van de VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het VN-Verdrag. Door te informeren, inspireren en kennis te delen.

Begin 2018 zijn in overleg met de Alliantie 25 koplopergemeenten geselecteerd die hun nek durven uitsteken en die samen met inwoners met een beperking hard werken aan de inclusieve samenleving. Koplopers werken samen met elkaar, maar ook met andere gemeenten.

Sinds maart 2019 kunnen gemeenten die actief werk maken van het VN-verdrag zich aanmelden om het manifest Iedereen doet mee te ondertekenen en zich zo aan te sluiten bij de koplopers.

Daarnaast ondersteunt het project alle gemeenten die aan de slag (willen) gaan met het VN-verdrag. Door middel van:

  • Handreikingen, zoals de handreiking Lokale Inclusie Agenda;
  • Inspiratiebundels, onder andere ‘Organiseer ervaringsdeskundigheid’, ‘Inclusief werkgeverschap’ en ‘Aan de slag met samen spelen’;
  • Instrumenten, zoals de Monitor VN-verdrag Handicap.

Lees verder

Hier vind u het laatste nieuws van "Iedereen doet mee"

 


Kabinet komt met nationale strategie om positie van mensen met een beperking flink te verbeteren (9 februari 2024)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt vandaag de ‘Nationale strategie voor implementatie van het VN-verdrag Handicap’ uit, samen met alle betrokken ministeries. Deze nationale strategie moet de positie van mensen met een beperking flink verbeteren.

Uitvoeren van het VN-verdrag Handicap

Het doel van de strategie is om de positie van mensen met een beperking uiterlijk in 2040 overeen te laten komen met de inhoud van het VN-verdrag Handicap. Dat betekent dat we een samenleving willen zijn waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen. De strategie bevat doelstellingen die alle betrokken partijen nastreven om dat voor elkaar te krijgen.

Stap één: een werkagenda

De eerste stap die gezet wordt is het maken van een werkagenda met concrete maatregelen om de doelstellingen uit de strategie te bereiken. Net als bij het ontwikkelen van de strategie zullen ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en partijen uit het veld meedenken over de invulling van deze werkagenda. Ook de samenwerking met gemeenten is daarbij belangrijk.

Omdat het kabinet demissionair is, is het aan het volgende kabinet om aan de slag te gaan met het vaststellen van de werkagenda bij de strategie.

Lees verder

Document: Nationale strategie voor de inplementatie van het VN-verdrag Handicap

Inclusieve arbeidsmarkt

Met de bekrachtiging van het "VN-verdrag handicap" heeft Nederland zich verbonden aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Mensen die een afstand hebben op de arbeidsmarkt door een beperking en/ of chronische aandoening zijn verschillende voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat zij ook een eerlijke kans hebben op de arbeidsmarkt. Deze voorzieningen moeten er voor zorgen dat ze drempelverlagend werken. Op deze manier wil de overheid een inclusieve arbeidsmarkt creëren.

De voorzieningen/ instrumenten die de Overheid heeft ingesteld om het VN-verdrag handicap te bekrachtigen zijn:

  • Participatiewet;
  • Banenafspraak;
  • Doelgroepregister;
  • Wajong-uitkering;
  • Financiële regeling voor de werkgever. 

De participatiewet (2015) heeft als doel om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren en 3 bestaande wetten (Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (WsW) en Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapte (Wajong)) zijn in één wet verankerd. Om de participatiewet te bekrachtigen is een banenafspraak tussen de Overheid en haar sociale partners gemaakt. Om in aanmerking te komen voor de banenafspraak moet men in het doelgroepregister staan geregistreerd. 

Om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, heeft de Overheid financiële regelingen beschikbaargesteld voor de werkgevers. Hierbij kan worden gedacht aan loonkostensubsidie, loondispensatie en looncompensatie (no-riskpolis). 

financiële regelingen

 


Dashboard banenafspraak & beschut werk

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de banenafspraak en beschut werk biedt UWV arbeidsdashboards aan. Deze actuele kerncijfers kunt u selecteren op regio en periode. Met het dashboard kunt u snel eigen selecties maken.

Ook kunt u eenvoudig een vergelijking met een andere arbeidsmarktregio of landelijke data maken. De Transparantie klantprofielen is geen onderdeel van het dashboard. De cijfers in het dashboard worden ieder jaar op de 25ste van januari, april, juli en oktober geactualiseerd. 

 

Banenafspraak Beschut werk

 


 

Onderwijs

Volgens het VN-verdrag handicap betekent het recht op onderwijs dat de leerling en haar of zijn mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te ontplooien centraal staan. Het is daarbij belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar wat leerlingen met een beperking hiervoor nodig hebben. 

 

 

 

Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) heeft als doel (Young) Professionals met een  arbeidsbeperking op weg te helpen naar een succesvolle toekomst, zowel bij je loopbaan als de inrichting van je professionele leven. Wij geloven in coaching vanuit een brede context, op het gebied van werken, wonen én studeren.


Wij begeleiden kandidaten met een opleidingsniveau vanaf MBO 4+  die in het doelgroepregister (DGR) van het UWV staan naar en tijdens een passende baan bij één van onze partnerorganisaties. We begeleiden ook naar stages voor hbo en wo studenten. Voor jongeren tot 30 jaar bieden we lerend vrijwilligersplekken. Als organisatie bieden we een platform en mogelijkheden om je talenten te ontdekken en (weer) op duurzame manier aan de slag te gaan. Bovendien adviseren wij zowel werkzoekenden als werkgevers over regelingen uit de Banenafspraak en het inrichten van een inclusieve werkcultuur.

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, maar we hebben een landelijk partnernetwerk (o. a. Geleen, Sittard, Roermond, Eindhoven, Tilburg)

Meld je vrijblijvend aan voor een telefonisch verkennend gesprek via deze link. Mocht u nog vragen hebben over Expertisecentrum Op maat of neem contact op via de mail of telefoon.

Flyer SWOM 2022


 

Sporten

  Sport en bewegen is voor iedereen; het is niet alleen leuk om te doen, maar het heeft ook een positieve invloed op je gezondheid. Daarnaast is het goed voor je zelfvertrouwen en je sociale contacten. Voor mensen met een beperking en kinderen in het speciaal onderwijs is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Vaak is er geen passend sportaanbod, geen deskundige begeleiding, is vervoer een probleem of ontbreekt het aan (sport)hulpmiddelen. De sport- en beweegdeelname blijft dan ook achter in vergelijking tot mensen zonder beperking. Dit terwijl de waarde van sport voor mensen mét een beperking nog hoger is dan voor mensen zónder een beperking.

Om deze drempels weg te nemen, is er een samenwerking tot stand gekomen tussen de zeven Midden-Limburgse gemeenten, genaamd Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg (IKS).

In Midden-Limburg is Pauline Schrooten de regioconsulent en het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en overige organisaties Maar ook voor individuele vragen kun je bij haar terecht.

Recent zijn twee nieuwe initiatieven gestart: namelijk het sportloket en de uitleen van sporthulpmiddelen.

Sportloket

Heb je een beperking en kun je hulp gebruiken bij het vinden van een leuke sport? Dan kijken we samen met jou en eventueel je ouders/begeleiders welke sportactiviteit het best bij je past en of er een (geschikte) sportaanbieder is bij jou in de buurt. Wij ondersteunen en begeleiden, indien nodig, zelfs op locatie. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Uitleenservice Sporthulpmiddel

Heb je een sporthulpmiddel nodig, maar wil je het eerst uitproberen voordat je er één aanschaft? Dat kan! Deze uitleenservice zorgt ervoor dat volwassenen met een fysieke beperking een sporthulpmiddel kunnen uitproberen. We beschikken over een uitleenpool, waardoor er een breed aanbod aan hulpmiddelen is.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Kijk dan op onze website: Iedereen Kan Sporten of neem contact op met Pauliene Schrooten Telefoon