Beleid & Strategie

Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vrijwilligersorganisatie werkt samen met ruim 44 aangesloten lidorganisaties. De projecten en activiteiten van FGL concentreren zich op 5 hoofdthema's:

  1. Maatschappelijke participatie;
  2. Re-integratie;
  3. Lokaal (inclusie)beleid;
  4. Positieve gezondheid;
  5. Vervoer en Toegankelijkheid;

Bestuur

Het bestuur van FGL bestaat uit 7 leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Het bestuur van FGL wordt door een adviseur en een procesondersteuning ondersteund, deze zijn in dienst van Burgerkracht Limburg. Daarnaast zijn er vrijwilligers in verschillende werkgroepen actief. Het beloningsysteem van de bestuurders en vrijwilligers is geregeld in een onkostenregeling. De onkosten worden vergoed conform de vrijwilligersvergoedingen van de belastingdienst. 


Doel

Het doel van FGL is, om samen met de lid-organisaties te bouwen aan een netwerkorganisatie die mensen enthousiasmeert, stimuleert en inspireert om zich samen in te zetten voor een inclusieve samenleving. Dat gebeurt op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. FGL wil in de samenleving een belangrijke partner-rol vervullen, die aansluit bij de behoeften van lid-organisaties en die van  individuele mensen met een functiebeperking. 


Visie

Mensen met een (functie)beperking en/ of met een chronische aandoening ervaren hun situatie pas als handicap als de maatschappij te hoge drempels voor hen ontwerpt. Ook hier geldt: 'Ieder mens is gelijk'. FGL maakt mensen in Limburg bewust van het belang van een inclusieve samenleving. Dat is een belangrijke stap naar een samenleving, waarin iedereen kan meedoen. 


Missie

FGL behartigt de collectieve belangen van mensen met een (functie)beperking en/of chronische aandoening, in het bijzonder in Limburg. FGL ondersteunt hen in hun streven dezelfde mogelijkheden te hebben en keuzes te kunnen maken als ieder ander. Belangenbehartiging en ondersteuning zijn nodig zolang de maatschappij te hoge drempels opwerpt voor mensen met een beperking.


Beleidsplan

Een ANBI-organisatie moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI-organisatie haar doelstelling wil bereiken. Het plan mag een meerjarig beleidsplan zijn, maar het moet in ieder geval inzicht geven in het komende jaar.

Download: Werkplan 2021 - 2024

Download: Werkplan 2023 (def)

Download: Werkplan 2024 (def)

ANBI-gegevens

Federatie van gehandicaptenorganisaties in Limburg, valt sedert 1 januari 2008 onder de collectieve ANBI-regeling (Algemeen Nut Beoogde Instelling) van de vereniging Ieder(In). Het nummer van de ANBI-beschikking van Ieder(In) is 820220619 en het betreft groepsbeschikking G5.

Als belastingbetaler, donateur en/ of begunstigde heeft u er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van een anbi-organisatie.


ANBI-informatie

Naam:                                         Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg

KvK-Nummer:                             40176625

RSIN-nummer:                            804293260

Rekeningnummer:                       NL02 RABO 0355 3293 52 ter name van FGL

Publicatieverplichting:                Klik hier voor jaarverslagen                      

 

WBTR

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor verenigingen in werking getreden. Deze wet voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij FGL te waarborgen en te verbeteren.


Bestuursdocument FGL:          Klik hier: Bestuursdocument FGL (V1-2021)

Huishoudelijkreglement FGL:  klik hier Huishoudelijk reglement FGL (V1-2021)

Medewerkers

Dagelijks Bestuur

Peter Michels Vacant Patrick Moonen
Voorzitter Secretaris Penningmeester
E. voorzitter@fgl-limburg.nl E. Secretaris@fgl-limburg.nl E. penningmeester@fgl-limburg.nl
    T. 06 428 035 83
Communicatie Redactie | website Participatie | redactie | website

Algemeen bestuur

Ab wissingh Herman Evers Jack Grandeniers
Toegankelijkheid | vervoer Adviseur | toegankelijkheid Bestuurslid 

Ondersteunend Burgerkracht Limburg

 
Karen Eshuis Margaret Lechner  
Adviseur Administratief ondersteuner  
E. kareneshuis@burgerkrachtlimburg.nl E. margaretlechner@burgerkrachtlimburg.nl  
T. 06 381 705 22 T. 046 420 80 46  

 

Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag

In het maatschappelijk jaarverslag "Federatie van Gehandicaptenorganistie in Limburg" brengen wij u op de hoogte van de activiteiten, ontwikkeliingen en belangenbehartiging voor mensen met een beperking en/ of chronische aandoening.

Download: Maatschappelijk jaarverslag 2020 FGL (Def)

Download: Maatschappelijk jaarverslag 2021 FGL (Def)

Download: Maatschappelijk jaarverslag 2022 FGL (Def)

Download: Maatschappelijk jaarverslag 2023 FGL (Def)


 

Financieel Jaarverslag

Financiële jaarrekening 2020 FGL (def)

Financiële jaarrekening 2021 FGL (def)

Financiële jaarrekening 2022 FGL (def)

Financiële jaarrekening 2023 FGL (def)

 


Publicatieplicht ANBI

Sinds 1 januari 2021 heeft de "Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg" een publicatieplicht ANBI dat beschreven staat op de website van de belastingdienst. In de periode van 2020 t/m 2022 maakte FGL gebruik van Standaardformulier publicatie ANBI algemeen omdat de website nog in ontwikkeling was. FGL voldoet aan de richtlijnen van geen grote ANBI-stichting en de gegevens worden gepubliceerd volgens "Gegevens van een ANBI publiceren op het internet"

Publicatieplicht ANBI FGL 2020

Publicatieplicht ANBI FGL 2021

Publicatieplicht ANBI FGL 2022


 

Declaratieformulier

De vrijwilligers van FGL kunnen gemaakte onkosten en/of hun vrijwilligersvergoeding declareren, in iovereenstemming met de wetgeving en norm van de Rijksoverheid en belastingdienst. Het onderstaande declaratieformulier is het enige formulier dat toegestaan is voor het indienen van declaraties. Mocht u problemen hebben met het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen.

Download: Declaratieformulier FGL 2024