Thema

In veel Limburgse gemeenten zijn de voormalige Wmo-raden omgebouwd tot adviesraden sociaal domein. In deze adviesraden zijn doelgroepen samengebracht om de gemeente (-college van B&W, gemeenteraad en beleidsambtenaren) - te adviseren en/of als klankbord te functioneren bij nieuw en/of te herijken beleid. In deze advisering worden ook beleidsvoornemens voor de mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekten ingebracht.

Structuur & werkwijze

Vroeger werden doelgroep(en) rechtstreeks benaderd of ingeschakeld bij nieuw of bijgesteld gehandicaptenbeleid. Tegenwoordig moeten afgevaardigden van lokale gehandicaptenraden of platforms in een gezamenlijke adviesraad sociaal domein de belangen van hun doelgroep(en) inbrengen/verdedigen. Deze nieuwe wijze van advisering en inspraak op beleidsniveau vereist, dat afgevaardigden kennis moeten hebben van de wet- en regelgeving, en het proces van “inbreng leveren en samenwerken”.

Lokaal inclusiebeleid

Diverse Limburgse gemeenten hebben zich uitgesproken voor een inclusie beleid/agenda. Deze inclusiebenadering vraagt nog veel meer van de afgevaardigden vanuit de doelgroep(en),want zij moeten nu proberen om de belangen van hun doelgroep(en) te vertalen in breed inclusiebeleid. FGL wil deze raden en/of platform afgevaardigden helpen om de belangrijke rol goed te vervullen

Themabijeenkomsten

FGL organiseert i.s.m. Gehandicaptenplatform en andere partners themabijeenkomsten over (-de aanleiding, het doel en actuele ontwikkelingen op het vlak van-) inclusie. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor beleidsmakers, beleidsuitvoerders, leden van de achterban, gehandicaptenplatforms en adviesraden sociaal domein en anderszins geïnteresseerde burgers.