Inleiding

De Federatie van gehandicaptenorganisatie in Limburg (FGL) behartigt de collectieve belangen van mensen met een zichtbare of onzichtbare functiebeperking en/ of chronische zieken in Limburg waarbij FGL dient als platform en informatievoorziening.

FGL is een partner "burgerparticipatie" van Burgerkracht Limburg en samen met de lidorganisaties in Limburg zoeken wij naar verbinding, samenwerking en het versterken voor de collectieve belangen. Met dit digitale platform kunnen de leden van de lidorganisaties zich presenteren en profileren met hun nieuws, activiteiten en ervaringen. 

FGL staat voor een inclusieve samenleving, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en een toegankelijke samenleving. Deze kenmerken zijn belangrijke voorwaarden voor de maatschappelijke participatie te bevorderen, de burgers stimuleert door hun ziekte en/ of beperking mee te blijven doen in de samenleving. 

Bestuur

In februari 2020 kreeg FGL gedeeltelijk een nieuw bestuur. De formatie van het "Dagelijks bestuur" kreef hierbij de aandacht en moest zich oriënteren en informeren over de positie van FGL in de provincie Limburg, maar ook de relatie met de achterban verkennen en opnieuw te actualiseren. 

Door een duidelijke visie, missie en strategie te bepalen naar de provincie Limburg en in relatie naar lidorganisaties kan FGL zich profileren en positioneren en heeft een "Algemeen bestuur" ingesteld. De vertegenwoordiging van het "algemeen bestuur" komt uit coördinators van de verschillende werkgroepen. Dat moet leiden naar ombouw van FGL vanuit de organisatie naar beweging en werken aan een netwerkorganisatie die enthousiasmeert, stimuleert, faceliteert en inspireert aan een inclusievere samenleving op lokaal-, regionaal- en provinciaal niveau.

In 2022 richtte het bestuur op haar kerntaken: het waarborgen van de collectieve belangen. Een aanzet voor de ontwikkeling van de structuur die nodig is om de verdere visie en doelen te realiseren. Afstemmen met onze lidorganisaties is cruciaal. Het motto van FGL: "met elkaar, vóór elkaar" is bij dit alles het uitgangspunt. 

FGL manifisteert zich als gesprekspartner voor de provinciale overheid en de provinciale veranderingen in de zorg, vervoer en welzijn. De decentralisaties in de zorg-, vervoer en welzijnterreinen naar de lokale overheden gaven hieraan extra impuls. Het belang om landelijk en provinciaal beleid op lokaal niveau te organiseren is daarmee onderstreept. Zo verschoof de inzet van FGL verder naar een ondersteunende rol van vooral lokale belangenorganisaties. 

Een belangrijk speerpunt is het verbeteren van de integrale toegankelijkheid in de provincie Limburg. Dat zijn immers belangrijke voorwaarden om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.

Voor wie is FGL?

FGL behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische aandoening op provinciaal niveau. Daarom zijn we een relevante sparringspartner voor individuen die zelf een beperking hebben of voor iemand met een beperking zorgen. Ook organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking kunnen bij ons terecht. Tot slot adviseren we ook graag overheden en bestuurders, zodat zij de belangen van mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen meewegen in de beleidsvorming.  

Icoon voor individuen

Voor Individuen

We voorzien belanghebbende individuen van relevante informatie over de mate van toegankelijkheid van (openbare) gebouwen, openbaar vervoer, sport- en recreatieve accommodaties in de provincie Limburg. Daarnaast wil FGL de beeldvorming van en over mensen met een beperking  positief beïnvloeden door ervaringsverhalen van haar lid-organisaties of van individuele mensen met een beperking te delen. 

Icoon voor organisaties

Voor Organisaties

FGL verbindt de aangesloten lidorganisaties op diverse terreinen. Daarmee geven we de mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening een stem geven op het provinciale niveau. Op haar digitale platform biedt FGL aan lid-organisaties de ruimte om zich te presenteren en profileren met hun nieuws(berichten), activiteiten, evenementen en ervaringenverhalen. 

Icoon voor bestuurders

Voor Bestuurders

Bij het ontwerpen van openbare gebouwen of het inrichten van de openbare ruimte, is het belangrijk dat mensen met een (functie)beperking of chronische aandoening zo weinig mogelijk worden belemmerd in hun zelfstandigheid. Ook hebben beleidsmakers de verantwoordelijkheid om elk individu een zo gelijkwaardig mogelijke rol te geven in onze samenleving. FGL geeft graag advies in de besluitvorming rond thema's als openbaar vervoer, arbeidsparticipatie en inclusiebeleid. 

Wat doet FGL?

FGL is onderverdeeld in verschillende werkgroepen die elk een eigen thema behandelen, respectievelijk '(Arbeids)participatie & re-integratie', 'Openbaar & Aangepast vervoer', 'Lokaal beleid, Zorg & Inclusie' en 'Positieve Gezondheid'. Klik op de links voor meer informatie over de doelen van de verschillende werkgroepen en de activiteiten die ze ontplooien. 

Aangepast Vervoer

Lees meer

Beleid, zorg & inclusie

Lees meer

Bestuur & Organisatie

Lees meer

Participatie

Lees meer

Positieve Gezondheid

Lees meer

Toegankelijkheid

Lees meer