Werkplan 2020 

 Dit werkplan beschrijft de concrete doelen, projecten en activiteiten van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) in 2020. Het werkplan is leidend voor het werk van de bestuursleden en alle andere bestuurlijke vrijwilligers. 

 De inzet van de FGL is gericht op het bevorderen van de inclusieve samenleving in Limburg. De doelen en het werk van de FGL sluiten aan bij de ambities en het beleid van de Provincie Limburg. De projecten en activiteiten komen bovendien rechtstreeks voort uit gebleken behoeften van burgers en platforms. 

Aanpak en werkwijze 

Kenmerkend voor de aanpak en werkwijze van de FGL is ‘Van organisatie naar beweging!’. Dat wil zeggen, dat de beoogde resultaten en impact op lokaal niveau en in nauwe samenwerking met lokale gehandicaptenplatforms en andere partners worden gerealiseerd. De FGL neemt het voortouw en stimuleert de dynamiek, die ‘Van organisatie naar beweging’ beoogt: de FGL initieert, nodigt uit, stimuleert, jaagt aan, ondersteunt, begeleidt, faciliteert en werkt mee (waar/als dat kan). 

Provincie-breed worden partnerschappen gesloten met personen en organisaties, die meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van (pilots van) projecten en activiteiten. Vanuit die pilots worden projecten en activiteiten verder uitgerold. Burgers, initiatieven en anderszins geïnteresseerden kunnen bij die pilots of (voorbeeld)projecten inspiratie opdoen, zien en ervaren hoe het werkt, informatie ophalen, ervaringen halen en delen, contacten leggen. Daarmee kunnen zij in hun eigen gemeente, kern of wijk met/voor anderen aan de slag (en op hun beurt wellicht als voorbeeld dienen voor anderen). 

De FGL verandert ‘Van organisatie naar beweging!’.

Dit veranderingsproces is nodig, gezien de ‘schuivende panelen’ in de samenleving en de Sociale Agenda 2025 van de Provincie Limburg. De opdracht en de rol van de FGL zijn veranderd. Daarom én om burgers te stimuleren om zélf (mede)verantwoordelijkheid te nemen voor de totstandkoming van de inclusieve samenleving ontwikkelt de FGL nieuwe werkwijzen, een efficiëntere structuur en een nieuw ‘gezicht’. Kernwoorden zijn: fris, flexibel, efficiënt, dynamisch, stimulerend en impactgericht. Het FGL bestuur stuurt en coördineert dit proces, waarbij alle bestuurlijke vrijwilligers betrokken zijn, provinciaal en lokaal. De aandacht van de FGL is primair gericht op burgers.

In 2020

 • geeft de FGL verder vorm en inhoud van ‘Van organisatie naar beweging!’. Met gehandicaptenplatforms in de regio’s Noord-, Midden-
  en Zuid-Limburg wordt de kern van ‘Van organisatie naar beweging’ gedeeld en vertaald in een concrete aanpak voor elke regio. Die plannen van aanpak worden vervolgens uitgevoerd, in samenwerking met burgers en andere partners, zoals instellingen, gemeenten, scholen, opleidingsinstellingen;
 • verandert de huisstijl van de FGL; – worden presentatiemiddelen – waaronder een folder/flyer en een pp-presentatie – ontwikkeld en geïntroduceerd, die ‘Van organisatie naar beweging’ uitdragen en ondersteunen;
 • in het licht van de presentatie, de uitrol en het aanjagen van ‘Van organisatie naar beweging!’ wordt bepaald of de FGL met partners een training rolstoelgebruik kan ontwikkelen en aanbieden. Zo ja, dan wordt de training voorbereid en uitgevoerd, mogelijk op meerdere locaties;
 • wordt het ‘participatieplekkenbeleid’ opnieuw tegen het licht gehouden.

Dit wordt gedaan door Bestuur en organisatie

De FGL staat voor een inclusieve samenleving, ofwel een samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen. Zelfredzaamheid en een toegankelijke samenleving zijn belangrijke voorwaarden voor (arbeids)participatie. De FGL wil – met partners – aanjager zijn van processen die de maatschappelijke en arbeidsparticipatie van mensen bevorderen. Mede om die reden onderschrijft de FGL de uitgangspunten van Positieve Gezondheid; beweging, die burgers stimuleert om – ondanks ziekte of beperking – mee te (blijven) doen aan de samenleving.

In 2020:

 • organiseert de FGL i.s.m. gehandicaptenplatforms, collega-netwerkorganisaties en een gemeente 1 provinciale themabijeenkomsten over (de aanleiding, het doel en actuele ontwikkelingen op het vlak van) inclusie. Deze bijeenkomst is bestemd voor beleidsmakers, beleidsuitvoerders, leden van de achterban/gehandicaptenplatforms en anderszins geïnteresseerde burgers;
 • odigt de FGL burgers uit om hun ervaringen ten aanzien van ‘handicap en werk’ kenbaar te maken. De aldus verkregen ervaringen zullen (anoniem) worden verwerkt, gedeeld en besproken met relevante sleutelpersonen, organisaties en instellingen die op het ‘speelveld’ acteren. Indien nodig of gewenst ontwikkelt de FGL vervolgens met collega-doelgroeporganisaties een ondersteuningsaanbod voor mensen, die door hun handicap problemen ervaren op het werk of bij het vinden van geschikte arbeid. – organiseert de FGL i.s.m. Burgerkracht Limburg en lokale partners in 2 regio’s een workshop over ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’
 • verandert de opdracht en de naam van de FGL-werkgroep Lokaal beleid & Zorg.verandert de opdracht en de naam van de FGL-werkgroep Lokaal beleid & Zorg.

Dit wordt gedaan door stuur en werkgroep/team Lokaal beleid & Zorg

Het project ‘ToegankelijkLimburg.nl’ is een belangrijk hulpmiddel om met partners op dynamische wijze stappen te zetten richting de inclusieve samenleving. Het project is tevens een mooi instrument om burgers bewust te maken van het belang een toegankelijke, inclusieve samenleving.

in 2020

 • realiseert de FGL de doorontwikkeling van de methode en materialen van het project ‘toegankelijklimburg.nl’ (een deugdelijk basisconvenant, gebruiksvriendelijke checklijsten en een website met app); – organiseert de FGL de ondersteuning en begeleiding van organisaties en personen, die Limburg-breed aan de slag gaan met toegankelijklimburg.nl;
 • realiseert de FGL de fysieke provinciale uitrol van het project. In samenwerking met platforms en andere partners worden in elke regio voorlichtings- en instructiebijeenkomsten georganiseerd om de methode en de materialen uit te zetten en het gebruik ervan te stimuleren.

Dit wordt gedaan door Bestuur en werkgroep/team Toegankelijkheid

Mede als gevolg van de ratificatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap neemt de belangstelling voor toegankelijkheid toe. Meer dan voldoende reden om burgers bewust te maken van het belang van een inclusieve samenleving én om hen te betrekken bij en te scholen in het in kaart brengen/schouwen/ beoordelen van de toegankelijkheid van hun eigen (publieke) leefomgeving.

In 2020

 • wordt de vernieuwde cursus ‘Basiskennis toegankelijkheid van 3 dagen 2 keer uitgevoerd; één keer in Midden-Limburg (waarschijnlijk Roermond/Nederweert) en één keer in Zuid-Limburg (waarschijnlijk Voerendaal/Heerlen);
 • wordt het scholingsteam uitgebreid met personen van verschillende organisaties, die – vanuit hun specialisatie – een of meerdere cursus-onderdelen kunnen verzorgen.

Wordt gedaan door Bestuur en werkgroep/team Scholing

De FGL participeert en acteert in het netwerk en in de Raad van Aangeslotenen van Burgerkracht Limburg.

In 2020

 • werkt de FGL actief mee aan de doorontwikkeling van de Raad van Aangeslotenen en gemeenschappelijke thema’s/projecten op het terrein van Onderwijs, Jonge mantelzorgers, Arbeidsparticipatie en ‘Onbeperkt!’ (revitalisering van het ‘scholenproject’).

Wordt gedaan door Bestuur en eventueel werkgroepen/teams