Op 23 november 2015 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering

Dit werkplan beschrijft de concrete doelen, projecten en activiteiten van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) in 2016. Het werkplan is leidend voor het werk van het bestuur en alle werkgroepen van de FGL.

De inhoud van het werkplan is volledig in lijn en in overeenstemming met de missie van de FGL ten aanzien van leven met een beperking. Die missie luidt: ‘Gelijkwaardig burgerschap’.

Totstandkoming

Het werkplan is in samenwerking met alle bestuurlijke vrijwilligers van de FGL en met de beroepskrachten van het Huis voor de Zorg tot stand gekomen; een nieuw proces dat volgende jaren verder verbeterd en verfijnd zal worden. Het proces verliep als volgt.

– Voor elke geleding van de FGL is door de daarbij betrokken bestuurlijke vrijwilligers en een adviseur van het Huis voor de Zorg een apart concept ‘deelwerkplan’ van ongeveer 1 A4 opgesteld.

– De inhoud van alle concept deelwerkplannen is besproken en afgestemd tijdens overleggen van het bestuur, de afzonderlijke werkgroepen en tijdens een ‘teamdag’ van bestuurlijke vrijwilligers en beroepskrachten.

– Waar nodig zijn concept deelwerkplannen door de opstellers bijgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur van de FGL.

 • Alle deelwerkplannen zijn goedgekeurd door het bestuur van de FGL.
 • Alle vastgestelde deelwerkplannen tezamen vormen het werkplan van de FGL.
 • Het werkplan 2016 is ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de FGL.

Vorm en opbouw

Het werkplan van de FGL is to the point, concreet, kort én krachtig!

Inclusief dit blad omvat het totale werkplan 4 pagina’s.

Elk deelwerkplan is qua opbouw identiek en omvat de volgende alinea’s (‘kopjes’):

 • aanleiding;
 • doel(en);
 • projecten en activiteiten;
 • planning.

Doelgroepen

De FGL onderscheidt en werkt voor de volgende doelgroepen:

 • alle burgers van Limburg, waaronder en met name mensen met een beperking;
 • bestuurlijke vrijwilligers FGL (bestuursleden en werkgroepleden);
 • bestuurlijke en uitvoerende vrijwilligers van organisatorische verbanden van mensen met een beperking en lidorganisaties;
 • collega bestuurlijke vrijwilligers en hun achterbannen in het netwerk van het Huis voor de Zorg;
 • gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren;
 • medewerkers van het Huis voor de Zorg.

Evaluatie

Eenmaal per kwartaal wordt de voortgang van de projecten en activiteiten in dit deelwerkplan geëvalueerd door de werkgroepen en het bestuur. Dat gebeurt tijdens periodiek overleg en tijdens teamdagen. Maar ook tussentijds, bijvoorbeeld door middel van of naar aanleiding van publicaties en verslagen. Activiteiten worden standaard met de deelnemers geëvalueerd.

Indien nodig worden zaken bijgesteld.

Bestuur

Aanleiding

Het bestuur van de FGL is statutair belast met en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Het bestuur voert de bestuurstaken uit, stuurt de diverse organisatiegeledingen aan en initieert projecten en activiteiten die van belang zijn voor de organisatie en haar doelgroepen. In 2016 zal de inzet van het bestuur vooral gericht zijn op de hierna beschreven doelen, projecten en activiteiten.

Doelen

De inzet van het bestuur moet ertoe leiden dat:

 1. bestuurlijke vrijwilligers van de FGL gefaciliteerd zijn, zodat zij optimaal en in goede sfeer hun werk kunnen doen en zich thuis voelen bij de organisatie;
 2. het bestuur qua omvang en kwaliteit op gewenste sterkte is; ambities, kennis en ervaring van bestuursleden zijn leidend voor de verdeling van bestuurstaken (portefeuilles);
 3. de taak/opdracht en het aanbod van de FGL (lees: bestuur en werkgroepen) helder zijn, evenals de functionele (organisatie)structuren;
 4. de band met organisatorische verbanden van mensen met een beperking en lidorganisaties her-/vernieuwd en verstevigd zijn;
 5. de naam en de bereikbaarheidsgegevens van de FGL bekend zijn bij alle van belang zijnde partijen en de organisatie goed toegankelijk en bereikbaar is voor alle burgers van Limburg;
 6. de sociale kaart van de FGL op orde is. Bekend moet zijn met wie (en waarom) de FGL samenwerkt, wat die samenwerking concreet inhoudt en tot welke resultaten dat moet leiden.

Projecten en activiteiten

 1. De rechtspersoon van de FGL wordt gerevitaliseerd.
 2. Een visie op ‘leven met een beperking anno 2020’ wordt ontwikkeld, vastgelegd en uitdragen.
 3. Het bestuur wordt uitgebreid en versterkt, waarbij wordt toegezien op een goede verdeling van taken en een evenwichtige spreiding van verantwoordelijkheden.
 4. Bestuurlijke vrijwilligers worden ondersteund en gefaciliteerd, onder meer door middel van korte en open communicatielijnen (zoals ‘teamdagen’) te onderhouden met en tussen alle geledingen en alle bestuurlijke vrijwilligers.
 5. Werkgroepen worden gestimuleerd om gereedschappen voor doelgroepleden te maken en te verspreiden én om daarover te publiceren.
 6. De werkgroep PR wordt nieuw leven ingeblazen met als opdrachten: a. het ontwikkelen van een communicatieplan (met aandacht voor identiteit, imago, representatie en positionering), b. het ontwikkelen en mede uitvoeren van een strategie met aanpak om de band met organisatorische verbanden van mensen met een beperking en lidorganisaties te vernieuwen en te verstevigen en
 7. het ontwikkelen van een digitaal te raadplegen ‘smoelenboek FGL’, d. het samenstellen van gereedschap en het implementeren van de methodiek van het voorlichtingsproject voor basisscholen ‘Leven met een beperking’.
 8. De werkgroep Lokaal beleid en Zorg wordt nieuw leven inblazen met als eerste opdracht: het ontwikkelen van een nieuwe, hedendaagse strategie met plan van aanpak voor het opnieuw/anders organiseren van de belangenbehartiging (provinciaal/lokaal) door gehandicaptenplatforms in andere gremia.
 9. Indien nodig of gewenst worden – in overleg met (ervarings)deskundigen ter zake – andere separate werkgroepen ingericht voor (het uitvoeren van) specifieke thema’s of deeltaken op het brede terrein van toegankelijkheid. Thema’s of deeltaken zouden kunnen zijn: vervoer, scholing, ict (website en social media).
 10. Twee berichten of publicaties anderszins over FGL-standpunten worden gemaakt en verspreid.
 11. Beleidsdocumenten worden geactualiseerd en getoetst op bruikbaarheid en toegankelijk (in concreto: declaratieregeling, participatiebeleid, communicatiebeleid, verzekeringen).
 12. De FGL participeert en acteert actief in netwerk Huis voor de Zorg.

Planning

Alle projecten en activiteiten worden in de eerste twee maanden van 2016 op de rails gezet. De projecten/activiteiten 1, 3, 6 en 7 zijn in juni 2016 gereed. De projecten/activiteiten 2, 9 en 10 zijn in december 2016 gereed. De overige projecten/activiteiten worden niet op enig moment afgerond, maar vragen voortdurend de aandacht van het bestuur van de FGL.

Werkgroep Toegankelijkheid/BBB

 

Aanleiding

De FGL streeft naar gelijkwaardig burgerschap, voor iedereen. Het is de taak van de werkgroep Toegankelijkheid/BBB om activiteiten te initiëren en te ontplooien, die de toegankelijkheid van de publieke ruimte in de samenleving en daarmee de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te bevorderen. De werkgroep zoekt hierbij uitdrukkelijk de samenwerking met lokale gehandicapten-platforms. De insteek en basis van het werk is altijd een persoonlijke bejegening, die gebaseerd is op wederzijds respect.

Doelen

De inzet van de werkgroep moet ertoe leiden dat:

 1. de publieke ruimte toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met een beperking;
 2. de FGL de beschikking heeft over een deugdelijke en gebruiksvriendelijke methode (inclusief materialen, zoals keuringsformulieren) waarmee uitvoerende vrijwilligers van lokale gehandicaptenplatforms zelfstandig of met geringe ondersteuning de openbare ruimte in hun eigen gemeente op toegankelijkheid kunnen toetsen;
 3. de deskundigheid van uitvoerende vrijwilligers van lokale gehandicaptenplatforms ter zake toegankelijkheid wordt bevorderd;
 4. de contacten en samenwerking met én tussen bedoelde (ervarings)deskundigen van lokale gehandicaptenplatforms wordt versterkt en geïntensiveerd;
 5. de informatievoorziening en/of voorlichting over (het belang van) ‘toegankelijkheid’ wordt bevorderd.

Projecten en activiteiten

 1. De methodiek voor het keuren/schouwen van gebouwen en voorzieningen wordt verder verfijnd, gepromoot en geïmplementeerd/uitgezet. Gehandicaptenplatforms worden gestimuleerd om met het materiaal aan de slag te gaan. De werkgroep is actief betrokken bij het keuren/schouwen van gebouwen en voorzieningen.
 2. De website toegankelijklimburg.nl wordt verder gevuld met concrete informatie over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen (ofwel, de resultaten van 1).
 3. De contacten en samenwerking met sleutelfiguren in Wmo raden en portefeuillehouders van gemeenten worden aangehaald en geïntensiveerd.
 4. De werkgroep organiseert tenminste één (provinciale) voorlichtingsactiviteit over het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’, dan wel een actueel thema dat nauw verband houdt met toegankelijkheid.
 5. De Basiscursus Toegankelijkheid/BBB wordt tenminste éénmaal voorbereid en uitgevoerd.
 6. Het systeem van het signaleren van slecht of niet toegankelijke situaties wordt verfijnd en beschreven (‘vinger aan de pols’).
 7. De informatievoorziening via de website van de FGL wordt geïntensiveerd.
 8. Twee berichten of publicaties anderszins over FGL-standpunten ter zake Toegankelijkheid/BBB worden gemaakt en verspreid, na afstemming met het FGL bestuur.
 9. De werkgroep investeert in afstemming en samenwerking met (bestuurlijke vrijwilligers van) andere FGL-geledingen.

Planning

Alle projecten en activiteiten worden in het eerste kwartaal van 2016 in gang gezet. Prioriteit hebben de activiteiten 1, 2, 3 en 7. De activiteiten 4, 5 en 8 worden in 2016 afgerond, de overige activiteiten hebben een langere doorlooptijd.

Werkgroep Lokaal beleid & Zorg

Aanleiding

Met ingang van 2015 maken de 3D’s (decentralisaties jeugdwet, participatie, Wmo) dat lokaal beleid speerpunt is. Zorg verdient echter ook aandacht (Wlz, overgang naar Wmo en Zvw). Met lokaal beleid sluit de FGL aan bij elders gehanteerde begrippen (Ieder(in), gemeenten, politiek). Voor de Provincie Limburg bevordert een gezond vestigingsklimaat de economie. Bij lokaal beleid/3 D’s is aandacht nodig voor de afstemming tussen diverse gemeenten, voor indicatiecriteria, voor overlap tussen doelgroepen (autisme, GGz). Ook is aandacht nodig voor de verbinding met zorg. De werkgroep dient zich breder te oriënteren. De verbreding van de doelgroep vraagt ook bezinning op verbreding van de werkgroep.

Doelen

De inzet van de werkgroep moet er toe leiden dat:

 1. er (mede)zeggenschap is bij de 3 D’s en in de zorg; dat er invloed wordt uitgeoefend op het beleid

en de uitvoering daarvan;

 1. participanten – afgevaardigden van de FGL die mensen met een beperking vertegenwoordigen – in

bijvoorbeeld Wmo-raden, RZO’s, regiotafels, cliëntenraden gevoed en gesteund worden;

 1. mensen geschoold (kunnen) worden;
 2. de ‘signaleringsfunctie’ naar twee kanten op werkt (signalen horen en afgeven/doorgeven).

Projecten en activiteiten

 1. De sociale kaart wordt geactualiseerd, waardoor bekend is wie waar actief is, welke (nieuwe) vormen of plekken van beleidsbeïnvloeding er zijn/komen, waar welke mensen nodig zijn (participanten in verzekerdenraden en andere nieuwe overlegvormen met zorgverzekeraars en zorgkantoren).
 2. Beleidsstukken worden uitgewisseld/doorgesluisd (informatie, documenten, ervaringen), mensen worden geënthousiasmeerd, geïnformeerd en toegerust (gereedschapskoffer).
 1. Ondersteuning bieden ter zake keukentafelgesprekken (Wmo) en zorgleefplannen (Wlz). In concreto: informeren over mogelijkheden tot hulp bij het keukentafelgesprek, peilen of de achterban geschoold wil worden en ingezet ten behoeve van de eigen doelgroep (in 2015 zijn mensen uit de WAO belangengroep Hoensbroek geschoold als vrijwillige cliëntondersteuners), contacten met cliëntenraden van instellingen en/of specifieke patiëntenorganisaties onderhouden om informatie uit te wisselen en de behoefte aan scholing te peilen.
 2. Oor hebben voor de achterban (reactief én pro-actief). De werkgroep heeft daarbij de positie van spin in het web. Lokaal (laten) signaleren door vertegenwoordigers op sleutelposities (zij vangen relevante informatie en signalen op en geven die door). De werkgroep als kartrekker om de verbinding te maken. Investeren in gerichte signalering en verwijzing naar andere organisaties (persoons-gebonden budget = Per Saldo; eigen bijdragen = CAK, bijvoorbeeld).
 1. Twee berichten of publicaties anderszins over FGL-standpunten ter zake Lokaal beleid & Zorg worden gemaakt en verspreid, na afstemming met het FGL bestuur.
 2. De actualiteit dwingt soms tot actie.

Planning

Activiteiten zijn structureel van aard. Daarom is er geen einddatum aan te verbonden. Accenten kunnen van jaar tot jaar verschillen. De activiteiten 1, 2, 4 en 5 worden doorlopend uitgevoerd. Activiteit 4 wordt aan het begin van het jaar gestart. Activiteit 6 is vanzelfsprekend niet vooraf in te schatten. De Werkgroep Lokaal beleid & Zorg bestaat op dit moment uit vijf vrijwilligers en een ondersteuner. Taakverdeling en prioritering zijn dus belangrijk.