Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL)

FGL is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor organisaties van mensen met een functie beperking en/of chronische ziekte.

plaatje wereldkaart met mensen met een beperking

FGL behartigt de belangen van de bij haar aangesloten lid-organisaties en hun achterban. De aangesloten lid-organisaties zijn autonoom en kiezen de organisatievorm, die het beste bij hun past; de meeste werken als ‘platform’, anderen als (advies)raad. Vrijwel alle organisaties zijn rechtspersoon: stichting of vereniging.

FGL streeft naar ‘Gelijkwaardig Burgerschap’ voor iedereen, zodat mensen met een beperking op gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan alle vormen van maatschappelijk leven, net zoals mensen zonder beperkingen.

Doel

Mensen met een functiebeperking stuiten vaak op onbegrip voor hun problematiek, hun situatie, maar ook voor hun talenten en kwaliteiten. Om dat te veranderen streeft FGL naar de volledige integratie en participatie van mensen met beperkingen in onze samenleving.

Bejegening
Mensen met een functiebeperking worden vaak geconfronteerd met gevoelens en uitingen van onbegrip, discriminatie, vooroordelen. Deze aspecten van bejegening komen veelal voort uit onwetendheid, maar zij zijn bepalend voor de beeldvorming van mensen met een functiebeperking. Dat kan en moet anders, bijvoorbeeld door juist de kwaliteiten en de talenten van iemand te benadrukken.

Volwaardig Burgerschap
FGL spant zich in voor een inclusieve samenleving: ook mensen met een functiebeperking moeten op een volwaardige en gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Daarom stimuleert en ondersteunt FGL gemotiveerd en van ganser harte de uitvoering van het ‘VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’.

Collectief
Alle organisaties van mensen met een fysieke beperking en/of chronisch zieken in Limburg kunnen zich gratis en met behoud van hun autonomie bij FGL aansluiten. Hoe meer organisaties zich aansluiten, des te groter en krachtiger het collectief.

Samenwerking binnen FGL betekent o.a. dat organisaties solidair zijn met elkaar en dus één front kunnen vormen.

Daarom luidt het devies van FGL:

‘SAMEN STA JE STERK’